האבחנה בין דמי לידה לקצבת לידה

הריון ולידה הינם מאורעות מרגשים ומשמחים. אולם, לשמחה נלוות גם הוצאות רבות להורים לעתיד ובהן הוצאות על בדיקות רפואיות, רכישת ציוד ומוצרי תינוקות והפסד שכר בשל היעדרות מהעבודה.

המוסד לביטוח לאומי מעניק ליולדת מענקים, כדי לסייע לה ולמשפחתה להתמודד עם ההוצאות הראשוניות שנגרמות להם, בשל ההריון והלידה, ולפצותה באופן חלקי בגין הפסד שכרה, בתקופת חופשת הלידה.

מרבית היולדות בישראל (ולעיתים גם מחוץ לה) זכאיות למענק לידה ולדמי לידה. בנוסף, ישנן יולדות הזכאיות לקצבת לידה.

דמי לידה

תנאי הזכאות

יולדת זכאית לדמי לידה אם היא עומדת באחד מהתנאים הבאים:

1.היא עובדת שכירה או עצמאית, המועסקת בישראל.

2.היא תושבת ישראל, המועסקת מחוץ לישראל, על ידי מעסיק תושב ישראל וחוזה העבודה ביניהם נקשר בישראל, או שהיא במעמד של "עובדת מקומית ישראלית" (אזרחית ישראלית המועסקת בנציגות של ישראל בחו"ל).

3. מלאו לה 18 שנים והיא מצויה בהכשרה מקצועית או שיקום מקצועי, במקום ובתנאים שאושרו בתקנות הביטוח הלאומי.

שיעור דמי הלידההריון

דמי הלידה מחושבים על בסיס שכרה של היולדת בחודש שקדם ליום הפסקת עבודתה, טרם היציאה לחופשת הלידה, ועד לתקרה מקסימאלית של 1,412.5 ₪ ליום. סכום הכסף ישולם ליולדת בתשלום אחד, ישירות לחשבון הבנק שלה.

חישוב תקופת הזכאות

יולדת שעומדת בתנאים המצטברים הבאים תזכה לתשלום דמי לידה עבור תקופת הזכאות המירבית, העומדת על 14 שבועות (98 ימים):

1. היא הפסיקה את עבודתה בזמן ההריון.

2. ההריון הסתיים בלידה.

3. שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי למשך אחת משתי התקופות הבאות:

 • עשרה חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום בו הפסיקה את עבודתה ("היום הקובע");
 • או 15 חודשים לפחות מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע.

אם שולמו עבור היולדת דמי ביטוח לאומי במשך שישה חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע, היא תזכה למחצית מדמי הלידה, עבור שבעה שבועות בלבד.

אם היולדת היא עצמאית, תיבדק זכאותה בהתאם לתקופות שעבורן היא שילמה דמי ביטוח בעצמה.

תחילת תקופת הזכאות

 • יולדת שזכאית לדמי לידה לתקופה המירבית, תקבלם עבור 14 שבועות, החל מהיום שבו הפסיקה את עבודתה, אך לא יותר מ-49 יום לפני תאריך הלידה המשוער (כפי שנקבע על ידי רופאה המטפל).
 • יולדת שזכאית למחצית דמי הלידה תקבלם עבור שבעה שבועות, החל מהיום שהפסיקה את עבודתה, אך לא יותר מ-24 יום לפני תאריך הלידה המשוער.

דמי לידה לאבאבא

המוסד לביטוח לאומי מאפשר לאב לקבל דמי לידה, אם הפסיק את עבודתו, כדי להחליף את האם במהלך חלק מחופשת הלידה לה היא זכאית.

קצבת לידה

הריון מרובה עוברים, המוביל ללידת שלישיה או יותר, מביא עמו יחד עם השמחה הרבה גם גידול משמעותי בהוצאות היולדת ומשפחתה. המוסד לביטוח לאומי הכיר בעול הכלכלי החריג הנלווה ללידת שלושה תינוקות או יותר בבת אחת ומעניק, על כן, ליולדת קצבה נוספת מיוחדת.

תנאי הזכאות

יולדת זכאית לקצבת לידה אם היא עומדת בתנאים המצטברים הבאים:

1.      היא זכאית למענק לידה, בתנאים הבאים:

 • היא תושבת ישראל (אף אם ילדה בחו"ל), או שהיא או בן זוגה עובדים בישראל במשך שישה חודשים לפחות, אף אם אינם תושבי ישראל.
 • היא ילדה בבית חולים, או אושפזה בבית חולים מיד לאחר הלידה.

2. היא ילדה בלידה אחת שלושה תינוקות ויותר.

3. לפחות שלושה מהתינוקות שנולדו נותרו בחייםכעבור 30 יום מיום הלידה.

במקרה שבו היולדת איננה בחיים, קצבת הלידה תשולם לבן זוגה, או לאפוטרופוס של התינוקות. במקרה של אימוץ, הקצבה תשולם להורים המאמצים.

שיעור קצבת הלידה

סכום הקצבה נגזר באחוזים מהשכר הממוצע במשק ופוחת בחלוף הזמן מאז הלידה.

הקצבה תשולם מדי חודש, למשך עשרים חודשים, החל מה-1 לחודש שלאחר הלידה.

ראו גם:

גמלת שמירת הריון

קצבת לידהלידה, לצד היותה מאורע משמח, נושאת בחובה הוצאות רבות, החל משלב ההריון ועד לשלב הלידה עצמה: בדיקות רפואיות, רכישת מוצרים שונים לתינוקות, היעדרות מהעבודה לשני בני הזוג ועוד.

כאשר מדובר בלידת שלישיה או יותר, יחד עם השמחה הרבה, גדלות בצורה משמעותית הוצאות היולדת ומשפחתה.

ממחקר שבוצע בנושא בצרפת עולה, כי הריון של שלישיה יקר פי שמונה מהריון יחידני. בנוסף להוצאות המשולשות על ציוד לתינוקות, נדרשת היולדת להוצאות רבות נוספות, בשל עצם העובדה שהריון כזה מוגדר כהריון בסיכון גבוה.

שלב הלידה כשלעצמו מסוכן יותר אף הוא, כאשר הסיכוי ללדת בלידה מכשירנית או בניתוח קיסרי עולה. כמו כן, עולה מספר ימי האשפוז הממוצע של היולדת והתינוקות, לאחר הלידה.

בהמשך, אף הטיפול בשלישיית תינוקות, או יותר, מצריך משאבים רבים, הרבה מעבר לאלה הנדרשים לצורך טיפול בתינוק יחיד, ומחייב את ההורים הטריים לתמרן בין הטיפול המסור בכל אחד משלושת התינוקות, הזקוקים לתשומת לבם ולעיתים אף לטיפול רפואי אינטנסיבי.

תמיכה כלכלית ביולדת על ידי המוסד לביטוח לאומי

ככלל, מבקש המוסד לביטוח לאומי לסייע ליולדת, על ידי הבטחת תנאים בסיסיים לה ולילדיה ולפצותה על אובדן ההכנסה שנגרם לה, כתוצאה מההריון והלידה. הסיוע ניתן באמצעות מענק אשפוז, מענק לידה ודמי לידה.

המוסד לביטוח לאומי הכיר בקושי המיוחד ובעול הכלכלי החריג הנלווים ללידת שלושה תינוקות או יותר בבת אחת ומעניק, על כן, ליולדת קצבה נוספת מיוחדת – קצבת הלידה.

מי זכאית לקצבת לידה?

קצבת הלידה תשולם ליולדת בתנאים המצטברים הבאים:

 • היולדת זכאית למענק לידה. התנאים לקבלת מענק לידה הינם:

o        אישה תושבת ישראל (אף אם ילדה בחו"ל). לחילופין, לאישה שהיא או בן זוגה עובדים בישראל במשך שישה חודשים לפחות, אף אם אינם תושבי ישראל.

o        אשר ילדה בבית חולים, או אושפזה בבית החולים מיד לאחר הלידה.

 • היולדת ילדה בלידה אחת שלושה תינוקות ויותר.
 • לפחות שלושה מהתינוקות שנולדו נותרו בחייםכעבור 30 יום מיום הלידה.

אם היולדת איננה בחיים, תשולם קצבת הלידה לבן זוגה של היולדת, או לאפוטרופוס של התינוקות. כאשר מדובר באימוץ, קצבת הלידה תשולם להורים המאמצים.

אופן הגשת הבקשה לקצבת לידה

הבקשה לקצבת לידה תוגש, בתוך שנה מיום הלידה, על גבי טופס בל/304.

תקופת התשלום וחישוב סכום קצבת הלידה

הקצבה תשולם החל מהיום הראשון לחודש שלאחר הלידה ולמשך עשרים חודשים.

סכום הקצבה נגזר מהשכר הממוצע במשק ופוחת ככל שחולף הזמן מאז הלידה:

 • עבור שלושה ילדים:

o        במשך שלושת החודשים הראשונים מאז הלידה: 128% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד חצי שנה מאז הלידה: 100% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תשעה חודשים מאז הלידה: 80% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד שנה מאז הלידה: 60% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תום תקופת הזכאות: 35% מהשכר הממוצע במשק.

 • עבור ארבעה ילדים:

o        במשך שלושת החודשים הראשונים מאז הלידה: 170% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד חצי שנה מאז הלידה: 135% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תשעה חודשים מאז הלידה: 110% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד שנה מאז הלידה: 75% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תום תקופת הזכאות: 44% מהשכר הממוצע במשק.

 • עבור חמישה ילדים:

o        במשך שלושת החודשים הראשונים מאז הלידה: 250% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד חצי שנה מאז הלידה: 200% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תשעה חודשים מאז הלידה: 150% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד שנה מאז הלידה: 100% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תום תקופת הזכאות: 57% מהשכר הממוצע במשק.

ראו גם:

אבחנה בין קצבת לידה ודמי לידה

Picture of משרד עו״ד הראל יטיב
משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!